Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gopsgarbow.naszops.pl. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-04-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy współpracy z podmiotem prywatnym Sulimo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Plecha gopsgarbow@garbow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 50 18 025. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa GOPS vw Garbowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony;
  • formularz kontaktowy;

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu: budynek z tzw. niskim parterem, schody do budynku, dostępna platforma dla osób niepełnosprawnych, toaleta w pełni dostosowana do osób niepełnosprawnych.
Brak tłumacza języka migowego.